O'R MYNYDD I'R MÔR: YR AFON TEIFI

Gyda Mynyddoedd y Cambria i'r Dwyrain ac arfordir garw Bae Ceredigion i'r Gorllewin, mae canolbarth Cymru yn cynnig ystod anhygoel o olygfeydd dramatig a godidog i feicwyr. Mae nifer o afonydd yn croesi'r tirwedd hwn, ac mae'r daith hon yn dilyn cwrs un o'r rhai harddaf: yr afon Teifi.

Uchafbwynt y daith yw'r tirlun newidiol. O ucheldiroedd llynnoedd Teifi, byddwch yn dilyn gwrs yr afon ar hyd lonydd gwledig tawel, gan droelli'ch ffordd tuag at yr arfordir. Gallwch gymryd eich amser i archwilio hanes yr ardal wrth i chi seiclo heibio i aneddiadau Oes yr Efydd, abadau canoloesol, melinau gwlân a chartref pysgota cwrwgl yng Nghymru. Byddwch hefyd yn pasio drwy trefi gwledig Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi.

Eich canolfan ar gyfer y daith fydd Llanbedr Pont Steffan a Chastell Newydd Emlyn, a phentref Gwbert lle cewch olygfeydd anhygoel ar draws ceg yr Afon Teifi a Bae Ceredigion. Mwynhewch fwyd ardderchog ac ystafelloedd wedi'u dodrefnu â chwaeth, a gwely cyfforddus ar gyfer noson dda o gwsg.


Math o daith: Hunan-dywysiedg

Hyd: 3 noson

Gradd anhawster: Hawdd/Cymedrol

Pris: Hunan-dywysiedig o £360

LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH HUNAN DYWYSIEDIG - o £360

Ar gael o Ebrill i Hydref

Os hoffech i ni each tywys ar y daith, cysyllwtch i drafod.

Book Now

Teithlen

Diwrnod 1 - Byddwn yn eith trosglwyddo chi a'ch beic i ffynhonnell yr afon Teifi. Wedi disgyn i ddyffryn yr afon, bydd cyfle i ymweld ag Abaty Ystrad Fflur, cyn ymuno â'r llwybr beiciau sy'n rhedeg ochr yn ochr â system wlyptir Cors Caron. Wedi pasio drwy tref farchnad Tregaron, bydd lonydd cefn gwlad tawel yn eich arwain i dref Llanbedr Pont Steffan, lle byddwch chi'n aros dros nos.

Diwrnod 2 - O Lanbedr Pont Steffan, byddwch yn seiclo trwy bentrefi bach cefn gwlad Ceredigion tuag at dref Llandysul. O'r fan hon, byddwch yn anelu am Drefach Felindre, lle cewch seibiant a tipyn o hanes diwydiannol yr ardal yn Amgueddfa Wlân Cymru. Y gyrchfan olaf ar gyfer heddiw fydd tref farchnad Castell Newydd Emlyn. Mae'n werth ymweld ag adfeilion ei chastell canoloesol cyn ymlacio yn eich gwesty ar ddiwedd y dydd.

Diwrnod 3 - Heddiw, mi fyddwch yn dechrau'ch ffordd tuag at Cenarth, pentref sy'n enwog am y traddodiad o bysgota eog gan ddefnyddio cwrwgl. O Cenarth, mi fyddwch yn dilyn yr afon hyd nes cyrraedd Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru yng Nghilgerran, ac yna ymlaen i Aberteifi ar hyd llwybr beicio. Mae'n werth aros yma am seibiant, ac ymweld â Chastell Aberteifi sydd newydd ei hadnewyddu. Taith fer fydd wedyn allan i Gwbert, lle bydd eich taith yn dod i ben.

Diwrnod 4 - Pan fyddwch chi'n barod, mi fyddwn ni'n eich trosglwyddo chi a'ch beic yn ôl i'ch man cychwyn dewisol.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Wedi ei gynnwys:

  • Llety Gwely a Brecwast am 3 noson (pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu)
  • Hurio beic (gellir uwchraddio i e-feic)
  • Trosglwyddiad i/o ddechrau/diwedd y daith
  • Trosglwyddo bagiau rhwng llety
  • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
  • Gwasanaeth wrth gefn mewn argyfwng

Nid yw'r daith yn cynnwys:

  • Prydau bwyd a diodydd gyda'r nos
  • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith